Face Institute

Algemene voorwaarden

1. DefinitiesIn de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Behandelingsovereenkomst: alle door Face Institute met een cliënt gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling.
Cliënt: de wederpartij van Face Institute bij het aangaan van debehandelingsovereenkomst.
Behandeling: alle medische en cosmetische behandelingen die door Face Institute worden uitgeoefend.
No show: niet verschijnen of verzuim van afspraken.
2. Uitzonderingen op de Algemene VoorwaardenEen afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien Face Institute daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. De cliënt doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar Algemene Voorwaarden.
3. Resultaten medische behandelingenAlle behandelingen uitgevoerd door medici vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De arts heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
4. Resultaten cosmetische behandelingDe arts heeft een inspanningsverplichting om de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en heeft geen resultaatverplichting. Garantie op de resultaten of op een ongestoord verloop kunnen wij nimmer geven: Complicaties kunnen altijd optreden, zoals bijvoorbeeld, infectie, bloeduitstorting, weefselversterf en gevoelloze huid. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een beter eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen..
5. Uitvoering behandelovereenkomstFace Institute zal de behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Face Institute heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien er voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Face Institute hoeft daarvoor geen toestemming van de cliënt te verkrijgen.
6. GeheimhoudingFace Institute is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan Face Institute door cliënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Face Institute is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische doeleinden. Face Institute zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënt.
7. Aansprakelijkheid persoonlijke eigendommenFace Institute is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de eigendommen van de cliënt. De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van van zijn eigendommen te voorkomen.
8. Annuleren van de afspraak of no showHet kan gebeuren dat een afspraak niet door kan gaan. Face Institute biedt de mogelijkheid een afspraak kosteloos te annuleren, echter wel onder bepaalde voorwaarden:

Consultafspraken (intakes, voorbereidende gesprekken en/of controles) dienen minimaal 48 uur van tevoren te worden geannuleerd, anders worden er consultkosten van €75,00 in rekening gebracht

Cosmetische behandelingen (injectables & huidverbetering & haarbehandelingen)kunnen maximaal 2 werkdagen van tevoren worden geannuleerd (zonder financiële consequenties). Bij het annuleren van cosmetische behandelingen binnen 2 werkdagen (waarbij de dag van annulering en de dag van de ingreep niet worden meegeteld) worden er consultkosten van €75,00 in rekening gebracht.

Alle annuleringen moeten ten minste acht weken voor de geplande operatie plaatsvinden. Als u uw operatie binnen acht weken voor de geplande operatiedatum moet annuleren of verzetten, worden annuleringskosten van 50% van de operatiekosten in rekening gebracht. Als u uw operatie binnen vier weken voor de geplande operatiedatum moet annuleren of verzetten, worden annuleringskosten van 80% van de operatiekosten in rekening gebracht. Een voorschot of vooruitbetaling om uw afspraak vast te leggen wordt niet terugbetaald en kan in geval van annulering vervallen. Als u niet komt opdagen voor uw geplande operatie zonder voorafgaande kennisgeving, worden u annuleringskosten van 100% van de operatiekosten in rekening gebracht. In het geval dat wij uw operatie om welke reden dan ook moeten annuleren of verzetten, zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogte stellen en ons best doen om u tegemoet te komen met een nieuwe operatiedatum. Als u herhaaldelijk moet afzeggen of verplaatsen, behouden wij ons het recht voor om toekomstige afspraken te weigeren en/of extra kosten in rekening te brengen.

Afspraken dienen telefonisch of per mail te worden geannuleerd.

*Behoudens tegenbewijs geldt in deze de administratie van Face Institute tot het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.
9. Identiteit en verstrekken van informatieDe cliënt geeft de arts / therapeut, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste wetende inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs. Elke cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van Face Institute kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is Face Institute gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.
10. Opzegging of opschorting van behandelingsovereenkomstOpzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Face Institute of haar medewerkers of jegens medecliënten.
11. BetalingsvoorwaardenBetalingen worden gedaan minimaal 8 weken voor de dag van de ingreep. De aanbetaling geldt als bevestiging voor de datum van ingreep en dient binnen 1 week na ontvangst te worden voldaan.
12. PrijswijzigingenFace Institute behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven van de prijslijst te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking. Eventuele afwijkende prijzen elders vermeld niet in acht nemend. Hetzelfde geldt voor offertes echter alleen zolang de offerte geldig is. Reageert men na de aangegeven offertedatum dan gaat de cliënt automatisch akkoord met de nieuwe prijs.
13. Aansprakelijkheid van Face InstituteDe aansprakelijkheid van Face Institute zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Face Instute beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen een half jaar nadat de eindcontrole van de behandeling door de arts / therapeut heeft plaatsgevonden.
14. Aansprakelijkheid in het kader van bedrijf of beroeps uitoefeningFace Institute aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade die de cliënt lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade voor gemiste werkdagen en/of door het niet tijdig op de plaats van werkbestemming aankomen).
15. Afhandeling klachtenVoor ons klachten reglement verwijzen wij u door naar onze website: https://www.faceinstitute.nl/complaints
16. Communicatieve uitingenHet is verboden om uitingen van Face Institute ongeacht vorm en medium, zoals website, schriftelijke en mondelinge communicatie, facebookmeldingen, foto’s en drukwerk voor eigen doeleinden te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Face Institute.
17. Correctheid van informatieFace Institute streeft naar correcte informatieverstrekking op de website. Ondanks dat is het mogelijk dat de website onvolkomenheden bevat. In het geval dat u dit waarneemt vragen wij u Face Institute hiervan op de hoogte te stellen via info@faceinstitute.nl Aan het abusievelijk plaatsen van onjuiste informatie door Face Institute kunnen geen rechten worden ontleend.
NVCG GECERTIFICEERD ARTS | COSMETIC DOCTOR


© 2024 FACE INSTITUTE
Address Bussum
Parklaan 2
1406 KL Bussum

Address Amsterdam
Frederiksplein 47B
1017 XL Amsterdam

Tel
+31 (0) 85 029 0829

Email
info@faceinstitute.nl

Juridisch
Terms & Conditions